Log in op onze servicepagina’s met uw gebruikersnaam en wachtwoord

Stichting KringloopToets


Een duurzame voedselproductie vereist een zorgvuldige omgang met nutriënten en het verder sluiten van kringlopen. Door te zorgen dat nutriënten in kringlopen blijven, wordt voorkomen dat deze naar plekken verdwijnen waar ze niet of enkel tegen hoge kosten kunnen worden teruggewonnen. De KringloopToets is een hulpmiddel om effecten van maatregelen om kringlopen verder te sluiten in beeld te brengen en objectief te beoordelen.

Voor het beheer van de KringloopToets is de Stichting KringloopToets opgericht. De stichting heeft tot doel:

De stichting heeft een bestuur met daaronder een Brede Maatschappelijke Alliantie waarin vertegenwoordigers van de oprichtende partijen en andere stakeholders. 

De KringloopToets
De KringloopToets maakt duidelijk welke effecten praktijk- en beleidsmaatregelen hebben op het sluiten van kringlopen. Hierbij maakt de toets onderscheid tussen effecten op de kringloop op een bedrijf en effecten op kringlopen elders in Nederland, Europa en de wereld.

De KringloopToets concentreert zich vooralsnog op de nutriënten stikstof, fosfaat, kalium en organische stof. Behalve het in kaart brengen van effecten van maatregelen op verliezen van nutriënten uit de kringloop, beoordeelt de toets maatregelen ook op hun gevolgen voor klimaat, bodemvruchtbaarheid, vervuiling van lucht en water, biodiversiteit, economie en handhaafbaarheid.

Door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties te betrekken bij de beoordeling van een maatregel ontstaat een gezamenlijk inzicht in hoe kringlopen functioneren en wat effecten van maatregelen zijn.

De KringloopToets geeft geen waardeoordeel. Het zijn de gebruikers die de verschillende effecten van een maatregel tegen elkaar afwegen. De uitkomst kunnen zij op hun beurt vertalen naar acties om zo kringlopen verder te sluiten.

Door de effecten van een maatregel objectief in kaart te brengen levert de KringloopToets een bijdrage aan zorgvuldige en feitelijk afgewogen besluitvorming. Het gezamenlijk inzicht van partijen over hoe kringlopen functioneren kan daarnaast een dialoog over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen een stap verder brengen. Dit levert ook aangrijpingspunten op voor innovatie.

Werking KringloopToets
De toets werkt vanuit een systematische aanpak afgeleid van de methodologie van Life Cycle Assesment (LCA).

In de toets wordt als eerste stap de effecten van een maatregel op stromen nutriënten in lokale kringlopen en de daaraan gekoppelde kringlopen elders in Nederland, Europa en de wereld in kaart gebracht.

Tweede stap is het vertalen van de effecten van een maatregel naar gevolgen voor klimaat, bodemvruchtbaarheid, vervuiling van lucht en water, biodiversiteit, economie en handhaafbaarheid. De basis daarbij is altijd de meest actuele en objectieve wetenschappelijke informatie.

De resultaten van de eerste en de tweede stap worden in een klankbordgroep, met voor een maatregel relevante overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties, besproken. Dit om te voorkomen dat perspectieven en afwegingen over het hoofd worden gezien.

De eerste versie van de toets geeft een relatieve score van een maatregel. 

Daarna volgt een cijfermatige onderbouwing van de uitkomsten.

Werkgroep KringloopToets
De KringloopToets is ontwikkeld door Wageningen UR Livestock Research en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met een werkgroep bestaande uit:

Meer informatie is te vinden op de website van Wageningen University & Research (WUR).

Contactgegevens Stichting KringloopToets
Het secretariaat van de Stichting KringloopToets wordt gevoerd door Agribusiness Service BV. 

Stichting KringloopToets
Braillelaan 9
2289 CL Rijswijk
Telefoonnummer: 085 – 77 319 73
E-mailadres: info@agribusiness-service.nl